NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE
- cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Având în vedere: prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare „Regulamentul” sau ,,GDPR”.
SCANDIA FOOD SRL, cu sediul în Sibiu, str. Podului, nr. 133, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/84/2004, având CUI RO 16070576 vă aducem prin prezenta, la cunoştinţă următoarele:

1. Prelucrăm o serie de date cu caracter personal care vă privesc, astfel cum acestea sunt definite de dispoziţiile art.4 pct.1 GDPR, pe care dumneavoastră ni le furnizaţi ca urmare a completării formularelor existente în format electronic pe site-ul http://www.scandia.ro/ precum şi pe paginile noastre de facebook: https://www.facebook.com/Scandia.Food/; https://www.facebook.com/ScandiaSibiu/, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, prin mijloace automatizate/manual. În înţelesul semnificaţiei termeniilor GDPR, SCANDIA FOOD SRL, are rolul de Operator în raport de operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparţin.
2. Prin angajarea în comunicarea cu noi, înţelegeţi să vă exprimaţi consimţământul liber, expres şi neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar acest consimțământ constituie temeiul juridic în baza căruia noi vă prelucrăm datele.
3. Aceste date sunt prelucrate în scopul comunicării cu dumneavoastră, în scopul soluționării oricăror probleme sau nelămuriri în legătură cu serviciile sau produsele pe care vi le oferim, eventuale reclamanţii formulate precum şi pentru orice alt scop pentru care dumneavoastră ne-aţi furnizat datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie.
4. Vă informăm că punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare la datele cu caracter personal care vă privesc, în vederea prevenirii prelucrărilor neautorizate de date, precum și pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale.
5. Ne asumăm obligaţia de a nu divulga datele cu caracter personal unor terţe persoane neautorizate. Cu toate acestea ne rezervăm dreptul de a transmite datele cu caracter personal care vă privesc către instituţii sau autorităţi publice (spre exemplu: Primărie, ONRC, instanţe judecătoreşti, executori) în baza obligaţiilor legale care ne incumbă.
6. Datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizaţi vor fi stocate în conformitate cu dispoziţiile existente în dreptul Uniunii sau dreptul intern, pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care are loc prelucrare, a îndeplinirii unor obligaţii legale care ne incumbă sau până la momentul la care dvs. vă retrageți consimțământul.
7. Vă informăm că, în raport de datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi recunoscute de către GDPR:

Dreptul la informare – care reprezintă dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate efectiv aceste drepturi.
Dreptul de acces- reprezintă dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a solicita rectificarea datelor personale care sunt inexacte;
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – vă puteţi exercita dreptul la ștergerea datelor în condiţiile în care prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, vă aducem la cunoştinţă faptul că, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;
Dreptul la restricționarea prelucrării – reprezintă dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în contestaţi exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție – reprezintă dreptul dumneavoastră de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, unei prelucrări a datelor personale care vă privesc, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca ca temei un interes legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – reprezintă dreptul de a primi datele personale pe care dumneavoastră ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau dreptul de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – reprezintă dreptul dumneavoastră de a formula o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau dreptul de a formula o acţiune în faţa instanțelor judecătoreşti;

Dacă nu vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea de către societate a datelor cu caracter personal nu veți avea posibilitatea de a ne transmite Formularul de contact și nu vă vom putea ajuta cu întrebările/nelămuririle pe care doriți să ni le transmiteți.

Vă informăm că societatea nu utilizează datele dvs. cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm decizii automate cu privire la dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe dintre aceste drepturi puteți să ne contactați la adresa de e-mail office@scandia.ro sau gdpr@scandia.ro, societății revenindu-i obligația de a răspunde într-un termen de maxim 1 lună de la primirea acestei solicitări.
Mai multe detalii cu privire la drepturile dumneavoastră, datele personale colectate de SCANDIA FOOD S.R.L., motivarea colectării si destinația acestor date pot fi obținute prin consultarea Politicii de Confidențialitate a SCANDIA FOOD S.R.L. disponibilă pe site-ul http://www.scandia.ro/, secțiunea Politica de Confidențialitate : [•]

Pentru orice informaţii suplimentare ne puteţi contacta în scris la adresa sediului social menționată mai sus sau prin e-mail la adresa gdpr@scandia.ro.

Este posibil să modificăm această Notă de informare. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acesteia pe website cu 3 zile înainte de intrarea sa în vigoare la adresa ... .